Thống kê truy cập

Online: 10004

Hôm nay: 10.004

Tất cả: 38.267

Hàng mới nhập khẩu

Hàng Mới Nhập Khẩu

Ngày 15/11/2016 “1,486,378 tấn thép tròn chế tạo về tại kho - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 23/11/2016 - Lượt xem : 273

Ngày 15/11/2016 “1,486,378 tấn về tại kho Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ F13 - F150
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Sáng, Ngày 19/ 07/2016 “1.110,988 tấn thép chế tạo S45C gồm: F28 - F500 về tại kho bãi - CÔNG TY TNHH TUYẾN HOA”

Ngày đăng: 23/11/2016 - Lượt xem : 606

- Thép chế tạo S45Cr gồm từ F28 - 150: "783,114"
- Thép chế tạo S45Cr gồm từ F360 - 500: "327,874"
- Kích thước: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

 

Sáng, Ngày 06/06/2016 “1.234,942 tấn đã về tại kho Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 23/11/2016 - Lượt xem : 612

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F13 - F36: "936,036"
Thép chế tạo S45C + Ti gồm từ F16 - F60: "298,906"
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Sáng, Ngày 10/05/2016 “959,505 tấn về tại kho Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 23/11/2016 - Lượt xem : 424

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F13 - F48: "654,614"
Thép chế tạo 40Cr gồm từ F13 - F80: "304,891"
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Chiều 16h30, Ngày 21/04/2016 “1.000 tấn về tại kho Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 23/11/2016 - Lượt xem : 440

Thép chế tạo S45Cr gồm từ F13 - F300
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 06/11/2015, Công Ty TNHH Tuyến Hoa “mới nhập khẩu về lô hàng”

Ngày đăng: 23/11/2016 - Lượt xem : 686

Thép chế tạo S45C gồm từ F16 - F180
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc