Thống kê truy cập

Online: 10004

Hôm nay: 10.004

Tất cả: 38.267

Tin tức tổng hợp

Ngày 25/05/2018 “1.567,915 tấn thép tròn về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 12/06/2018 - Lượt xem : 433

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F10 - F610
Thép chế tạo S20C-Ti gồm từ: F13 - F100
Thép chế tạo 40CR gồm từ: F16 - F510
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 10/08/2017 “1,392,957 tấn thép tròn chế tạo về kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa” [ Tàu - MV VINALINES GREEN V.0517 ]

Ngày đăng: 19/09/2017 - Lượt xem : 467

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F90
Thép chế tạo 40CR gồm từ: F16 - F90
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 25/07/2017 “1,392,957 tấn thép tròn chế tạo về cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” [ Tàu - MV VINALINES GREEN V.0517 ]

Ngày đăng: 04/08/2017 - Lượt xem : 417

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F90
Thép chế tạo 40CR gồm từ: F16 - F90
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 12/07/2017 “795,100 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa” [ Tàu - GAILLARDIA SW V.CH0653 ]

Ngày đăng: 12/07/2017 - Lượt xem : 373

Thép chế tạo S45CR gồm từ: F360 - F610
Thép chế tạo 40CR gồm từ: F310 - F510
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 16/06/2017 “1,770,885 tấn thép tròn chế tạo về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng” [ Tàu - HARMONY SOURCE V.1706 ]

Ngày đăng: 16/06/2017 - Lượt xem : 467

Ngày 16/06/2017 “1,770,885 tấn về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F270
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 18/04/2017 “1,316,341 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 15/04/2017 - Lượt xem : 302

Ngày 18/04/2017 “1,316,341 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F200
Thép chế tạo S20C-Ti gồm từ: F16 - F90
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 08/04/2017 “1,316,341 tấn thép tròn chế tạo về tại cảng Đoạn Xá - Hải Phòng” [ Tàu - MV YI CHUN 15 V.JF1710 ]

Ngày đăng: 09/04/2017 - Lượt xem : 364

Ngày 08/04/2017 “1,316,341 tấn về tại cảng Đoạn Xá - Hải Phòng”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F13 - F200
Thép chế tạo S20C-Ti gồm từ: F16 - F90
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 20/02/2017 “1,063,618 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 22/02/2017 - Lượt xem : 378

Ngày 20/02/2017 “1,063,618 tấn về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Thép chế tạo S45C-CR gồm từ: F22 - F95
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 03/02/2017 “1,063,618 tấn thép tròn chế tạo về tại cảng - Hoàng Diệu” [ Tàu - JIU HUA HAI V.1701 ]

Ngày đăng: 03/02/2017 - Lượt xem : 367

Ngày 03/02/2017 “1,063,618 tấn về tại cảng Hoàng Diệu - Hải Phòng”

Thép chế tạo S45C-CR gồm từ: F22 - F95
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc

Ngày 20/01/2017 “1,328,380 tấn thép tròn chế tạo về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Ngày đăng: 18/01/2017 - Lượt xem : 326

Ngày 20/01/2017 “1,328,380 tấn về tại kho bãi - Công Ty TNHH Tuyến Hoa”

Thép chế tạo S45C-Ti gồm từ: F14 - F100
- Độ dài: 6m
- Hàng mới: 100%
- Xuất xứ: Trung Quốc